wydarzenia

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów

 

                      

 

 

 

                

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów:

 

·         ósmoklasisty (E8)

 

·         gimnazjalnego (EG)

 

·         maturalnego (EM)

 

·         potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ)

 

·         zawodowego (EZ).

 

Dokument został podzielony na 6 sekcji, w których kolejno przedstawiono:

 

1.    Sekcji 1. (str. 3–5): podstawowe wytyczne dotyczące m.in. tego, kto może przyjść na egzamin, kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu oraz zasad korzystania z przyborów podczas egzaminów

 

2.    Sekcji 2. (str. 6–8):  wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej zdających oraz innych osób biorących udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów, w tym zasady dotyczące zakrywania ust i nosa

 

3.    Sekcji 3. (str. 9–16):  wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń, w tym sposobów aranżacji budynku szkoły oraz sal egzaminacyjnych

 

4.    Sekcji 4. (str. 17–19): wytyczne dotyczące możliwych modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu

 

5.    Sekcji 5. (str. 20–24):  wytyczne dotyczące szczególnych rozwiązań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminu z danego przedmiotu, z danej kwalifikacji lub w danej sytuacji

 

6.    Sekcji 6. (str. 25–27): wytyczne określające sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego.

 

Jeżeli wdrożenie danej wytycznej wymaga dodatkowych instrukcji związanych
z koniecznością wprowadzenia szczegółowych rozwiązań związanych z organizacją lub przeprowadzaniem egzaminu, instrukcje te przedstawione są mniejszą czcionką na niebieskim tle (są to informacje natury czysto technicznej, administracyjnej, powiązane z daną wytyczną).

 

Oznaczeniem [*] wyróżniono wytyczne istotne dla zdających (osób, które będą przystępowały do egzaminu w 2020 r.), o których powinni zostać poinformowani przed egzaminem (np. w postaci informacji na stronie internetowej szkoły, drogą mailową, w postaci komunikatu na tablicy informacyjnej w szkole / przed szkołą).

 

Oznaczeniem [!] wyróżniono informacje, które powinny być po raz kolejny przekazane zdającym po zajęciu miejsc w  sali egzaminacyjnej / w miejscu przeprowadzania egzaminu.


Sekcja 1.

 

Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

 

1.1.    [*] Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły[1]), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 

1.2.    [*] Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca
w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa
w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 

1.3.    [*] Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

 

1.4.    Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

 

1)    zdający

 

2)    osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania
i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni

 

3)    inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.

 

4)    uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu (por. pkt 1.5.)

 

5)    pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

 

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy
np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

 

1.5.    Jeżeli to możliwe, w dniach, w których jest przeprowadzany egzamin, w szkole nie należy prowadzić zajęć edukacyjnych dla innych uczniów lub należy rozpocząć prowadzenie zajęć po zakończeniu egzaminu w danym dniu
i zdezynfekowaniu pomieszczeń. Dotyczy to w szczególności:

 

1)    E8 z wszystkich przedmiotów

 

2)    EM z przedmiotów, do których przystępują największe grupy zdających
w danej szkole

 

3)    EPKwZ z tych kwalifikacji, do których przystępują największe grupy zdających w danej szkole.

 

1.6.    [*] [!] Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

 

1.7.    [*] [!] Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja (por. pkt 3.16.). W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

 

1.8.    [*] Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób dostosowania egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki, które przed egzaminem powinny zostać sprawdzone przez członka zespołu nadzorującego (w rękawiczkach).

 

1.9.    [*] Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

 

1.10. [*] Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

 

1.11. [*] [!] Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły
na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.

 

1.12. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia kilku rezerwowych członków zespołów nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu, zastąpić osoby, które z uzasadnionych powodów, w tym ze względu
na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w dniu egzaminu.

 

Sekcja 2.

 

Środki bezpieczeństwa osobistego

 

2.1.    [*] Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

 

2.2.    [*] Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności
w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust
i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,
z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub
po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku EPKwZ
i EZ. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie
co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

 

2.3.    [*] [!] Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

 

1)    podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

 

2)    wychodzi do toalety

 

3)    podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej EPKwZ i EZ)

 

4)    kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 

2.4.    Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu,
np. specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

 

2.5.    [*] Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet
po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc
(w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

 

2.6.    W przypadku części praktycznej EPKwZ i EZ egzaminatorzy obserwujący przebieg pracy zdających i podchodzący do kolejnych stanowisk egzaminacyjnych muszą podczas wykonywania tych czynności mieć zakryte usta i nos.

 

2.7.    [*] Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać
z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

 

 

Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z organizacją pracy zdających, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa

 

1)    Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać
ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później
niż do 29 maja 2020 r.

 

2)    Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz postępuje zgodnie z informacją określoną w pkt 3.6.3.

 

2.8.    Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane
w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.

 

2.9.    [*] W przypadku EG, EM, EPKwZ oraz EZ zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

 

Sekcja 3.

 

Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń

 

3.1.    Przy wejściu do szkoły należy wywiesić informację:

 

1)    dotyczącą objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu

 

2)    zawierającą nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej

 

3)    zawierającą adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego

 

4)    zawierającą numery telefonów do służb medycznych

 

5)    zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).

 

Materiały można pobrać ze strony GIS: https://gis.gov.pl/aktualnosci/przydatne-materialy-o-koronawirusie/.

3.2.    Przy wejściu do szkoły należy umieścić płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) oraz zamieścić informację o obligatoryjnym korzystaniu
z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły
.

 

3.3.    Płyn do dezynfekcji rąk powinien być również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej. Obok płynu należy umieścić informację na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.

 

3.4.    [*] [!] W przypadku egzaminu z przedmiotów/kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować zdających
o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.

 

3.5.    Egzamin może być przeprowadzany w salach lekcyjnych, salach gimnastycznych, na korytarzach szkolnych oraz w innych przewidzianych
w przepisach miejscach, pod warunkiem zachowania odpowiednich odstępów pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami zespołu nadzorującego. Nie wprowadza się ograniczeń dotyczących liczby osób w sali (przy zachowaniu odpowiednich odstępów), jednak zaleca się – jeżeli tylko pozwalają na to warunki lokalowe oraz zasoby ludzkie – przeprowadzanie egzaminu w salach z możliwie jak najmniejszą liczbą osób w każdej sali.

 

3.6.    Ławki w sali egzaminacyjnej należy ustawić w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku. Na rysunku na str. 7 przedstawiono przykładowy schemat sytuacyjny
z zachowaniem zalecanych odstępów; możliwych jest wiele innych rozwiązań, zależnych od np. rozmiarów sali, układu mebli lub sprzętu w sali, liczby członków zespołu nadzorującego. Zaznaczony na schemacie odstęp (1,5 m) należy rozumieć jako co najmniej 1,5 m.

 

 

 

Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z koniecznością zmiany liczby sal egzaminacyjnych

 

1)    Jeżeli konieczność zapewnienia odpowiedniej odległości pomiędzy zdającymi powoduje konieczność zwiększenia liczby sal, w których jest przeprowadzany egzamin, należy liczbę tych sal odpowiednio zwiększyć.

 

2)    Zwiększenie liczby sal, w których jest przeprowadzany dany egzamin, wiąże się z koniecznością zapewnienia zespołów nadzorujących, zgodnie z warunkami określonymi we właściwym rozporządzeniu, z uwzględnieniem zasad opisanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.).

 

3)    Jeżeli chodzi o modyfikowanie liczby sal w systemach informatycznych, to:

a)      w przypadku E8 – konieczne jest wprowadzenie nowego układu sal (w SIOEO)

b)      w przypadku EM, EPKwZ i EZ – należy postępować zgodnie z instrukcją dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Jeżeli dyrektor właściwej OKE nie będzie wymagał modyfikacji liczby sal
w systemie informatycznym, wówczas członków nowo utworzonych zespołów nadzorujących należy dopisać do listy członków zespołów nadzorujących w sali, w której oryginalnie planowane było przeprowadzenie egzaminu, a w protokole z przebiegu egzaminu w tej sali oraz w protokole zbiorczym należy opisać zaistniałą sytuację, wskazując liczbę sal, w których egzamin rzeczywiście został przeprowadzony, oraz wymieniając wszystkich przewodniczących zespołów nadzorujących w tych salach.

 

4)    Zmiana liczby sal oraz wprowadzenie zmian w systemach informatycznych
nie skutkują zmianą złożonego zapotrzebowania na arkusze i inne materiały egzaminacyjne; zostaną one dostarczone zgodnie z pierwotnym zapotrzebowaniem. Arkusze i materiały egzaminacyjne, po ich odbiorze, należy w dniu egzaminu odpowiednio rozdzielić na sale egzaminacyjne, zgodnie z nowym porządkiem. Sposób postępowania dotyczący płyt CD oraz kopert bezpiecznych opisano w punktach poniżej.

 

5)    W roku szkolnym 2019/2020 z każdej sali egzaminacyjnej w każdym egzaminie,
tj. E8, EG, EM, EPKwZ i EZ, należy sporządzić plan sali egzaminacyjnej, dodatkowo wskazując odstępy zapewnione pomiędzy zdającymi (jeżeli – co do zasady – odstępy pomiędzy wszystkimi zdającymi w danej sali egzaminacyjnej są podobne, wystarczy wskazanie i opisanie odstępów podobnie jak na rysunku na str. 7). Plany sal należy przesłać do OKE (jako załączniki do protokołu zbiorczego), a ich kopię pozostawić w dokumentacji szkoły. Sporządzanie planu sali egzaminacyjnej nie dotyczy następujących sytuacji:

a)    w danej sali egzaminacyjnej do egzaminu przystępuje tylko jeden zdający

b)    dany egzamin jest przeprowadzanych w domu zdającego

c)    część praktyczna EPKwZ lub EZ jest przeprowadzana na świeżym powietrzu, np. na poligonie, na polu, w lesie.

 

6)    W roku szkolnym 2019/2020 materiały egzaminacyjne z dodatkowych sal można zapakować do zwykłych kopert (nie muszą być to foliowe koperty zwrotne), opisując je zgodnie z instrukcją dyrektora OKE.

 

7)    W roku szkolnym 2019/2020 w przypadku E8 i EM z języków obcych nowożytnych szkoły mogą w razie konieczności sporządzić kopię płyty z nagraniami do zadań na rozumienie ze słuchu. Płytę można skopiować w dniu egzaminu, nie wcześniej niż godzinę przed rozpoczęciem egzaminu (w przypadku E8 – nie wcześniej niż o 8:00, w przypadku EM – nie wcześniej niż o 8:00 albo 13:00, w zależności od poziomu, na którym egzamin jest przeprowadzany). Dyrektor szkoły może również pobrać plik .mp3 z nagraniami na dany egzamin z serwisu OKE dla dyrektorów szkół, a w przypadku E8 – z SIOEO. Sporządzona kopia płyty lub pobrany plik stanowi materiał egzaminacyjny objęty ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem, zgodnie z art. 9d ustawy o systemie oświaty.

 

3.7.    W przypadku EM z informatyki oraz w przypadku EPKwZ i EZ stanowiska egzaminacyjne, w tym również stanowiska służące do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu przy komputerze, również powinny być zaaranżowane
w taki sposób, aby zapewnić co najmniej 1,5-metrowy odstęp pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami zespołu nadzorującego / asystentami technicznymi / osobami obsługującymi sprzęt albo urządzenia. Jeżeli nie jest to możliwe, należy:

 

1)    zmniejszyć liczbę zdających w danej sali egzaminacyjnej albo

 

2)    oddzielić poszczególne stanowiska egzaminacyjne przegrodami wykonanymi np. z płyt wiórowych albo z pleksi.

 

3.8.    Miejsca dla członków zespołu nadzorującego również powinny zostać przygotowane z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu
od zdających oraz od pozostałych członków zespołu nadzorującego (podczas gdy zdający rozwiązują zadania; w trakcie czynności organizacyjnych członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki). Członkowie zespołu nadzorującego powinni
do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy zdających w pozycji stojącej. Istotne jest, aby zapewnić miejsca dla członków zespołu nadzorującego w taki sposób, aby zachować odpowiednie odstępy, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości właściwego nadzoru pracy zdających.

 

3.9.    Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowią:

 

1)    E8, EG i EM z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań
na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie
z płyty CD

 

2)    sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów.

 

Jeżeli ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego drzwi nie mogą być otwarte, należy zapewnić regularną dezynfekcję klamek/uchwytów.

 

3.10. Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając
o zapewnienie komfortu zdających.

 

3.11. Dla każdego zdającego powinno zostać zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. Może to być szafka, jeżeli szkoła dysponuje szafkami, może to być również odrębne pomieszczenie, np. szatnia, sala szkolna, w której dla zdających będą przygotowane np. przezroczyste foliowe worki (tak aby sprawdzenie ich zawartości nie wymagało otwierania), w których będą mogli zostawić swoje rzeczy osobiste pod nadzorem pracownika albo pod zamknięciem. Należy zminimalizować możliwość kontaktowania się osób pozostawiających swoje rzeczy z osobami odbierającymi swoje rzeczy albo zadbać, by oczekując na oddanie lub odbiór swoich rzeczy zachowywali odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa).

 

3.12. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

 

3.13. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych – jeśli jeszcze tego nie zrobiono – należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.

 

3.14. Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, klawiatur, myszek, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.

 

3.15. Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej należy dezynfekować przed
i po każdym egzaminie. W przypadku EG z danego zakresu, EM, oraz poszczególnych zmian części pisemnej i części praktycznej EPKwZ i EZ, konieczne jest również dezynfekowanie ławek i krzeseł pomiędzy poszczególnymi zakresami, sesjami egzaminacyjnymi lub zmianami danego dnia.

 

3.16. Dezynfekować należy również:

 

1)    klawiatury, myszki i monitory dotykowe albo laptopy wykorzystywane
do przeprowadzenia EM z informatyki oraz części pisemnej EPKwZ oraz
EZ przy komputerze

 

2)    sprzęt i urządzenia wykorzystywane przez zdających podczas przeprowadzania części praktycznej EPKwZ i EZ; sprzęt i urządzenia,
z których podczas egzaminu korzysta kilkoro zdających, powinien być dezynfekowany również w trakcie egzaminu

 

3)    sprzęt (komputery, klawiatury, dodatkowy osprzęt, np. słuchawki – jeżeli zapewnia je szkoła, urządzenia rejestrujące dźwięk podczas egzaminu,
w przypadku gdy zdający korzysta z pomocy nauczyciela wspomagającego go w czytaniu lub pisaniu), z którego korzystają zdający, którym przyznano korzystanie z takiego sprzętu jako sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu

 

4)    odtwarzacze płyt CD wykorzystywane do przeprowadzenia E8, EG i EM
z języka obcego nowożytnego oraz EM z historii muzyki

 

5)    kalkulatory na EM z matematyki, biologii, geografii, wiedzy o społeczeństwie, chemii, fizyki oraz części pisemnej i praktycznej EPKwZ i EZ we właściwych kwalifikacjach – jeżeli szkoła zapewnia taki sprzęt

 

6)    przybory piśmiennicze, jeżeli szkoła zdecyduje się zapewnić takie materiały dla zdających, którzy zapomnieli przynieść je na egzamin, z wyjątkiem materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają.[2]

 

3.17. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń lub przedmiotów, tak aby zdający oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminów nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 

3.18. Na terenie szkoły lub ośrodka należy wyznaczyć i przygotować pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

 

3.19. Jeżeli to możliwe, na terenie szkoły należy również wyznaczyć i przygotować miejsce (pomieszczenie, przestrzeń), wyposażone w płyn dezynfekujący,
w którym osoby przystępujące do dwóch egzaminów jednego dnia będą mogły, przy zachowaniu odpowiednich odstępów, zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami, albo poczekać do rozpoczęcia popołudniowej sesji egzaminacyjnej. Jeżeli pozwalają na to warunki pogodowe, przestrzeń ta może zostać zorganizowana na świeżym powietrzu, np. na boisku szkolnym.

 

Sekcja 4.

 

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

 

4.1.    Członkowie zespołów nadzorujących powinni przejść szkolenie z zasad dotyczących bezpieczeństwa podczas egzaminu przeprowadzone przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.

 

4.2.    Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje członków zespołu nadzorującego przeprowadzającego egzamin w sali egzaminacyjnej, że w danej sali do egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. Członkowie zespołu nadzorującego muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących”, o których mowa w pkt 6.1.

 

4.3.    Paczki należy odebrać od kuriera i otwierać w rękawiczkach. Po odebraniu paczek od kuriera można przetrzeć je szmatką z płynem dezynfekującym.

 

4.4.    Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze
od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos.

 

4.5.    [!] Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających
o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

 

1)    zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi

 

2)    obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej
po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym

 

3)    niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką

 

4)    konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających
po zakończonym egzaminie.

 

4.6.    [*] Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
W tym celu dyrektor szkoły może na przykład:

 

1)    przekazać zdającym z wyprzedzeniem (np. 2-, 3-dniowym) informację
o godzinie, o której powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu – mogą to być np. różne godziny dla zdających z różnych
sal egzaminacyjnych (czas wejścia na teren szkoły / do sali egzaminacyjnej
w np. 15-, 20-minutowych odstępach)

 

2)    wpuszczać zdających na teren szkoły różnymi wejściami, np. wg podziału na sale egzaminacyjne lub oddziały

 

3)    wpuszczać zdających na teren szkoły o różnych godzinach, np. 8:00, 8:20, 8:40, zgodnie z np. podziałem zdających na sale lub przedmioty
(w przypadku języków obcych)

 

4)    zdecydować o rozpoczęciu egzaminu dla kolejnych grup zdających
w np. 15-, 20-minutowych odstępach czasowych (np. 1. grupa o godz. 9:00, 2. grupa – o 9:20, 3. grupa – o 9:40), z zastrzeżeniem że egzamin nie może rozpocząć się później niż 45 minut po godzinie rozpoczęcia podanej
w harmonogramie, wszyscy zdający z danej grupy piszą egzamin
w odrębnych salach, a żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej
na stałe przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu wskazanej w harmonogramie, np. przed godziną 10:00, jeżeli egzamin rozpoczyna się o godz. 9:00 (z wyjątkiem skorzystania z toalety, konieczności zażycia lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi)

 

5)    w przypadku części pisemnej EPKwZ i EZ przeprowadzanej przy komputerze – podzielić zdających z jednej zmiany (godziny/sali) na dwie mniejsze grupy i umożliwić przystąpienie do egzaminu zdającym z obu grup w ramach czasu przeznaczonego dla danej zmiany

 

6)    wypuszczać zdających z sal po egzaminie według ściśle określonej procedury – np. sala po sali, oddział po oddziale, upewniając się, że zdający nie gromadzą się pod szkołą, aby omówić egzamin

 

7)    jeżeli w szkole przeprowadzanych jest kilka sesji/zmian egzaminu jednego dnia – zapewnić rozdzielenie osób wychodzących z egzaminu od osób wchodzących do szkoły

 

8)    [!] poinstruować zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

 

O przyjętych rozwiązaniach należy poinformować zdających, a w przypadku zdających niepełnoletnich – również ich rodziców/prawnych opiekunów,
z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z wprowadzeniem grup podczas wpuszczania zdających na egzamin

 

1)    W pierwszej kolejności (o najwcześniejszych godzinach) na egzamin wchodzą zdający, którzy:

a)    korzystają z przedłużenia czasu przeprowadzania egzaminu

b)    w przypadku EM – danego dnia przystępują do egzaminu zarówno o godz. 9:00, jak i o 14:00

c)    w przypadku EPKwZ i EZ – danego dnia przystępują do egzaminu z więcej niż jednej kwalifikacji lub do obu części egzaminu w danej kwalifikacji.

 

2)    Jeżeli dyrektor szkoły podejmie decyzję o rozpoczynaniu egzaminu
z przesunięciem czasowym – spóźnieni zdający mogą wejść na egzamin nawet
z ostatnią grupą, jeżeli w danej sali egzaminacyjnej jest stolik, przy którym zdający może pracować z arkuszem egzaminacyjnym.

 

4.7.    [*] W przypadku EM, EPKwZ i EZ zdający potwierdzają swoją obecność
na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu

 

4.8.    [*] Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 

Sekcja 5.

 

Szczegółowe rozwiązania dotyczące przeprowadzania egzaminów z danego przedmiotu, egzaminu z danej kwalifikacji lub egzaminu w dostosowanych warunkach

 

5.1.    W przypadku zdającego, który przystępuje do egzaminu, korzystając z pomocy nauczyciela wspomagającego, musi również być zachowany co najmniej
1,5-metrowy odstęp pomiędzy tym zdającym a nauczycielem. Jeżeli zdający
ma trudności w komunikacji i przy zachowaniu wskazanego odstępu występują problemy ze zrozumieniem mowy, odstęp można zmniejszyć do niezbędnego dla zrozumienia wypowiedzi zdającego, z zachowaniem innych środków ochrony (np. wykorzystania przyłbic zamiast maseczek, zakrycia ust i nosa przez nauczyciela wspomagającego), lub – za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej – wprowadzić inne rozwiązania organizacyjne,
np. zapewnić obecność nauczyciela, który ma większe doświadczenie w rozumieniu mowy zdającego, wykorzystać mikrofon (odnotowując wprowadzone modyfikacje w protokole). Jeżeli dla nauczyciela wspomagającego nie został zamówiony odrębny arkusz, należy wykorzystać arkusz rezerwowy (upewniając się, że jest on w tej samej wersji, w której arkusz ma zdający), a w sytuacji, kiedy liczba arkuszy rezerwowych jest niewystarczająca, należy niezwłocznie skontaktować się z właściwą OKE
i postępować zgodnie z instrukcjami.

 

5.2.    W przypadku egzaminu przeprowadzanego w domu zdającego również konieczne jest zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa, w tym:

 

a)    zakrywanie nosa i ust przez członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu, np. nauczyciela wspomagającego, specjalisty z zakresu niepełnosprawności podczas każdego kontaktu ze zdającym, a w sytuacjach wymagających kontaktu
z członkami zespołu – również przez rodziców/prawnych opiekunów zdającego

 

b)    zachowanie odpowiedniego (co najmniej 1,5-metrowego) odstępu pomiędzy zdającym a członkami zespołu nadzorującego, co – w przypadku
gdy egzamin jest przeprowadzany w małym pomieszczeniu – może wiązać się z zapewnieniem rotacyjnej obecności tylko jednego z członków
w tym samym pomieszczeniu ze zdającym; obowiązek zachowania odstępu
nie dotyczy kontaktów rodziców/prawnych opiekunów zdającego
ze zdającym, np. podczas wykonywania w trakcie egzaminu niezbędnych czynności pielęgnacyjnych

 

c)     dezynfekcji sprzętu lub urządzenia, jeżeli z tego samego sprzętu lub urządzenia korzysta zdający i członek zespołu nadzorującego, chyba że członek zespołu nadzorującego korzysta z tego urządzenia
lub sprzętu w rękawiczkach

 

d)    zapewnienie płynu dezynfekcyjnego dla członków zespołu nadzorującego

 

e)    wietrzenia pomieszczenia, w którym jest przeprowadzany egzamin, przed egzaminem, a jeżeli to możliwe – również w trakcie egzaminu.

 

5.3.    Szczegółowe zasady dotyczące przeprowadzania części ustnej EM z danego przedmiotu:

 

1)    jeżeli część ustna EM z danego przedmiotu jest przeprowadzana w sali,
w której jednocześnie przebywa zdający oraz członkowie zespołu przedmiotowego, salę egzaminacyjną należy zaaranżować w taki sposób, aby zapewnić co najmniej
2-metrowy odstęp pomiędzy każdą z osób znajdujących się w sali

 

2)    należy przygotować odrębny pakiet odpowiednio zadań albo zestawów zadań dla każdego członka zespołu przedmiotowego oraz kilka egzemplarzy każdego – odpowiednio – zadania albo zestawu zadań
dla zdających, tak aby nie wystąpiła potrzeba korzystania z tego samego materiału przez kilka osób

 

3)    podczas egzaminu zdający mogą robić notatki własnym długopisem albo długopisem zapewnionym przez szkołę, który – o ile nie jest jednorazowy
i zdający nie oddają go po egzaminie – powinien być dezynfekowany.

 

5.4.    W przypadku EM z informatyki, w przeddzień egzaminu zdający sprawdza,
w ciągu jednej godziny, poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin, i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzanie
to odbywa się w obecności administratora (opiekuna) pracowni oraz członka zespołu nadzorującego, w czasie wyznaczonym przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora szkoły). Czas wykonania tej czynności należy wyznaczyć dla każdego zdającego, tak aby zminimalizować możliwość kontaktu pomiędzy zdającymi. Jeżeli podczas sprawdzania poprawności działania sprzętu konieczna będzie komunikacja zdającego z administratorem pracowni albo z członkiem zespołu nadzorującego, wszystkie osoby powinny mieć zakryte usta i nos. Sprzęt należy zdezynfekować po sprawdzeniu sprzętu przez każdego zdającego, jeżeli sprawdzenie nie odbywało się w rękawiczkach.

 

5.5.    [*] [!] Szczegółowe zasady dotyczące przeprowadzania części praktycznej EPKwZ oraz EZ w kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodach technik masażysta oraz technik elektroradiolog, w których rozwiązanie zadania
lub zadań egzaminacyjnych wymaga bezpośredniego kontaktu zdającego
z inną osobą:

 

1)    technik masażysta (kwalifikacja MS.01 i Z.01):

 

a)    stanowisko egzaminacyjne powinno zostać przygotowane zgodnie
ze zmodyfikowanymi wskazaniami, przesłanymi do ośrodka egzaminacyjnego

 

b)    zdający powinni zostać poinformowani, że wszystkie czynności związane z dezynfekcją należy wykonywać ze szczególną starannością

 

c)    asystent techniczny pozostaje w pomieszczeniu egzaminacyjnym przez cały czas trwania egzaminu

 

d)    w przypadku gdy zdający nie wykona dokładnie czynności dezynfekcji przed zabiegiem (dotyczy m.in. stołu do masażu, kształtek),
to na polecenie egzaminatora/przewodniczącego asystent techniczny wykonuje te czynności

 

e)    po każdej zmianie egzaminu asystent techniczny dezynfekuje
na każdym stanowisku: stolik zabiegowy, stanowisko do wypełniania dokumentacji, wieszak na odzież, stół do masażu, taborety, przyłbicę, pojemniki na odpady i brudną bieliznę oraz wymienia worki

 

f)     zdający zakładają jednorazowe rękawiczki (na zdezynfekowane ręce) bezpośrednio przed rozpoczęciem czynności przygotowania stanowiska do masażu

 

g)    zdający podczas wypełniania dokumentacji mogą zdjąć rękawiczki, jednak przy kolejnym wykonywaniu czynności w obrębie stanowiska
do wykonania masażu (w tym wykonanie masażu) muszą założyć nowe rękawiczki jednorazowe

 

h)   przystępując do pracy z osobą pełniącą rolę pacjenta, zdający zakłada dodatkowo przyłbicę

 

i)     przebywając w „magazynie”, zdający korzysta z przyborów i sprzętu
z jednego regału/półki/szafki przyporządkowanego do danego zdającego

 

j)      zdający powinni przemieszczać się w obrębie pomieszczenia
z uwzględnieniem wytycznych sanitarnych (w maseczce, zachowując
co najmniej 1,5-metrowy odstęp)

 

k)    każde indywidualne stanowisko do masażu jest wyposażone
w 1 pojemnik na zużytą bieliznę i 1 pojemnik na odpady komunalne

 

l)     z kącika sanitarnego (części wspólnej stanowiska) zdający muszą korzystać oddzielnie

 

m)  zaleca się, aby ośrodek egzaminacyjny zapewnił na każdej zmianie inną osobę pełniącą funkcję asystenta technicznego (istotne w przypadku odmowy przez zdającego/zdających pełnienia roli pacjenta)

 

n)   ośrodek egzaminacyjny jest zobowiązany do zapewnienia co najmniej dwóch par rękawiczek jednorazowych dla każdego zdającego.

 

2)    technik elektroradiolog (kwalifikacja MS.19):

 

a)     stanowisko egzaminacyjne powinno zostać przygotowane zgodnie
ze zmodyfikowanymi wskazaniami, przesłanymi do ośrodka egzaminacyjnego

 

b)     zdający powinni zostać poinformowani, że wszystkie czynności związane z dezynfekcją należy wykonywać ze szczególną starannością

 

c)     zdający zakładają jednorazowe rękawiczki bezpośrednio przed rozpoczęciem czynności przygotowania pacjenta i stanowiska do badań RTG oraz wykonują wszystkie czynności związane z przebiegami części praktycznej egzaminu w rękawiczkach jednorazowych; zdający podczas wypełniania dokumentacji mogą zdjąć rękawiczki

 

d)     przystępując do pracy z osobą pełniącą rolę pacjenta, zdający zakłada dodatkowo przyłbicę, będącą na wyposażeniu ośrodka

 

e)     zdający powinni przemieszczać się w obrębie pomieszczenia
z uwzględnieniem wytycznych sanitarnych (w maseczce, zachowując
co najmniej 1,5-metrowy odstęp)

 

f)      w trakcie egzaminu asystent techniczny pełni rolę pacjenta/pacjentki w rękawiczkach jednorazowych, zakładając każdorazowo nowe rękawiczki jednorazowe przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez każdego zdającego

 

g)     po każdym zdającym oraz po każdej zmianie egzaminu asystent techniczny dezynfekuje wszystkie urządzenia, aparaty, narzędzia, sprzęt, pojemniki ze środkami dezynfekcyjnymi, pojemniki na odpady używane podczas egzaminu oraz wymienia worki w pojemnikach
na odpady

 

h)     ośrodek egzaminacyjny jest zobowiązany do zapewnienia co najmniej dwóch par rękawiczek jednorazowych dla każdego zdającego.

 

Sekcja 6.

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego

 

6.1.    Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu
z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób (por. pkt 3.18.).

 

Szczegółowe rozwiązania organizacyjne związane z przeprowadzaniem egzaminu w przypadku konieczności odizolowania zdającego lub innej osoby uczestniczącej w przeprowadzaniu egzaminu

 

1)    W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu nadzorującego przejawiającego objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu
lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, z którym ustala sposób postępowania. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powinien – tak szybko, jak jest to możliwe –zapewnić zastępstwo za członka zespołu, który nie może brać udziału w przeprowadzaniu danego egzaminu. Jeżeli nie będzie to możliwe, dyrektor OKE może wydać zgodę na zakończenie przeprowadzania egzaminu w niepełnym składzie zespołu nadzorującego, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa zdających oraz zapewniony jest odpowiedni nadzór nad pracą zdających. Informację
o wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu w danej sali oraz w protokole zbiorczym.

 

2)    W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję
o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.

 

6.2.    W przypadku E8 oraz EPKwZ, do którego przystępują niepełnoletni zdający, PZE niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia
o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe. W przypadku zdających pełnoletnich przystępujących do EM, EPKwZ oraz EZ – PZE informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe.
W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, zdający powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.

 

6.3.    Należy przygotować procedurę postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem, która powinna uwzględniać minimum następujące założenia:

 

1)    pracownicy szkoły oraz członkowie zespołów nadzorujących niebędący pracownikami szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 albo 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem

 

2)    zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus),
a także obowiązujących przepisów prawa

 

3)    w przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy, powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji
i poleceń. Obszar, w którym poruszał się pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty). Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek

 

4)    w przypadku wystąpienia u zdającego lub członka zespołu nadzorującego, lub innej osoby biorącej bezpośredni udział w przeprowadzaniu egzaminu na danej sali egzaminacyjnej niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie przerwać egzamin tego zdającego oraz wdrożyć procedurę opisaną w pkt 6.1.

 

6.4.    Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana
o zakażenie, i zalecenie stosowania się do wytycznych GIS odnoszących się
do osób, które miały kontakt z osobą potencjalnie zakażoną (por. pkt 3.6.5.).

 

6.5.    W przypadku wątpliwości co do sposobu postępowania zawsze należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 

 

 

 

 

 

 [1] Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o „szkole”, należy pod tym pojęciem rozumieć również ośrodek egzaminacyjny oraz miejsce przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego, za wyjątkiem tych sytuacji, w których egzamin jest przeprowadzany na świeżym powietrzu, np. na poligonie, na polu, w lesie, i wprowadzenie danego zabezpieczenia lub danej rekomendacji byłoby niemożliwe lub niezasadne (np. wietrzenie sali, gdy część praktyczna egzaminu jest przeprowadzana w lesie).

[2] Nie ma konieczności dezynfekowania kart wzorów przeznaczonych na EM z matematyki, biologii, chemii i geografii, ponieważ EM z matematyki na PP i PR oraz egzaminy z przedmiotów przyrodniczych odbywają się w inne dni.

 

Nowości dla naszych uczniów już czekają !!!

 

Rodzice zgromadzili fundusze z kiermaszu świątecznego oraz dobrowolnych wpłat na Radę Rodziców. W ostatnim czasie z pozyskanych pieniędzy zakupione zostało wyposażenie do szkoły. Zakupy były proponowane przez uczniów, nauczycieli i rodziców.

Bardzo dziękujemy prężnie działającej Radzie za pomoc i zakup tych nowości ponieważ będą one w pełni wykorzystane przez dzieci do nauki i zabawy w szkole.

Zakupiono:

1. Siatkę i słupki do gry w piłkę siatkową na boisku szkolnym.

2. Pomoce dydaktyczne w formie naklejek na schody i podłogę.

3. Gry sportowe do wykorzystania podczas aktywnych przerw oraz kosz do ich przechowywania.

4. Żaluzje do klas.

 

Podstawowe zasady cyberbezpieczeństwa w domu – informator dla rodziców

Szkodliwe programy coraz łatwiej i sprawniej przedostają się do naszych smartfonów, tabletów i komputerów. Na szczęście wystarczą proste środki techniczne i odrobina czasu, by zabezpieczyć się przed większością zagrożeń. Całą przygodę z bezpieczeństwem powinniśmy zacząć od siebie, dając jednocześnie przykład dzieciom, tłumacząc im co robimy i dlaczego jest to ważne.

 

Pięć prostych zasad zwiększających bezpieczeństwo:

1)       Zainstaluj program antywirusowy dla systemu tradycyjnego

2)       Zainstaluj program antywirusowy dla urządzeń mobilnych

3)       Pobieraj aplikacje tylko z oficjalnych sklepów i sprawdzonych, autoryzowanych źródeł

4)       Stosuj silne hasła także na urządzeniach dostępowych (router)

5)       Regularnie aktualizuj system i zainstalowane programy

 

Zacznijmy od komputerów…

Podstawowym i obowiązkowym zabezpieczeniem na każdym komputerze jest program antywirusowy. W dużym skrócie jest to aplikacja, która chroni nas przed szkodliwymi programami m.in.

ü  wyłudzającymi informacje (trojan horse),

ü  kolekcjonującymi dane na nasz temat (spyware)

ü  szyfrującymi dane i żądającymi okupu za odszyfrowanie (ransomware).

Bardzo łatwo można zainfekować komputer przez przypadek, a szczególnie często zdarza się to dzieciom. Mogą one chcieć zainstalować np. darmową grę znalezioną w internecie, która w rzeczywistości będzie złośliwym programem i zacznie wyrządzać szkody na urządzeniu. Na rynku jest wiele produktów antywirusowych, zarówno darmowych jak i w wersji komercyjnej. Ważne by program samodzielnie aktualizował bazę danych i sygnatury antywirusowe.

 

… ale dużo uwagi poświęćmy smartfonom i tabletom

Od kilku lat coraz większym problemem zagrożenia są smartfony i tablety, tym bardziej, że dzieci korzystają z nich w dużym stopniu poza naszą kontrolą. Na celowniku cyberprzestępców znalazł się głównie system operacyjny Android, gdyż możliwe jest instalowanie na nim programów spoza oficjalnego sklepu Google Play (wystarczy zaznaczyć jedną opcję w ustawieniach), a to właśnie nieautoryzowane aplikacje znalezione w sieci stanowią największe zagrożenie.

Co potrafi taki szkodliwy program? Poza szpiegowaniem może np. wysyłać bez wiedzy użytkownika SMS-y na numery o podwyższonej opłacie. Dlatego warto zainstalować mobilny program antywirusowy i to najlepiej z oficjalnego sklepu, po sprawdzeniu komentarzy. Często posiadają one dodatkowe narzędzia, które pozwalają także na kontrolę rodzicielską – ile czasu dziecko może korzystać z urządzenia, jakie strony może oglądać itp.

 

Bezpieczna sieć domowa

Najważniejsze jest tu ustalenie silnego hasła, od którego zależy bezpieczeństwo całej sieci domowej. Router, a więc urządzenie udostępniające nam internet w domu, jest swego rodzaju bramą, dlatego zamiast siatki na komary, lepiej zastosować trudne do sforsowania blokady i kłódki.

 

Hasło do routera to nie to samo co hasło do Wi-Fi. Pozostawienie fabrycznego, domyślnego hasła nie jest dobrym pomysłem, gdyż można je odszukać dla danego modelu routera w internecie.

Ważne jest to, aby uświadamiać najmłodszych o zagrożeniach i zachowaniu, które jest wskazane by zwiększyć swoje bezpieczeństwo w sieci. Jednym ze sposobów może być wspólne instalowanie aplikacji np. zabezpieczających. Samo blokowanie treści może doprowadzić do sytuacji, że w przyszłości taka osoba nie będzie wiedziała jak prawidłowo zareagować np. w czasie zainfekowania komputera szkodliwym programem.

 

Źródło:

https://rodzicwie.pl/podstawowe-techniczne-zasady-cyberbezpieczenstwa-w-domu-w-szkole-wsrod-kolegow/?fbclid=IwAR1LHlRRx-r_Sj8t3fS-py9cXl4uGrTnQA-R5_810fn8g6UaHOjw6OZzzVY

Jak motywować uczniów do systematycznej pracy w domu?

Jak motywować uczniów do systematycznej pracy w domu?

 

Czym jest motywacja? Najprościej mówiąc jest to energia, wola do działania. Gdy jesteś zmotywowany do czegoś, to czujesz w sobie energię, która ukierunkowana jest na dany cel. Ale motywacja to nie tylko energia do działania, to przede wszystkim wybór, który podjęliśmy: ja chcę coś zrobić. “Ja chcę ” jest kluczową składową motywacji. “Ja chcę” musi wypływać z nas samych, być integralną częścią nas. Nie możemy narzucić, ani tym bardziej wymusić od kogoś chcenia. Ale możemy stworzyć takie warunki, żeby drugiej osobie chciało się bardziej - lub mniej. Możemy skutecznie wspierać motywację wewnętrzną dzieci. A co najważniejsze – dzieci uczą się modelowanie, czyli naśladowanie nas samych!

 

Aby zmotywować dzieci do nauki w domu należy zatem:

1.                  Być wsparciem dla dziecka.

Ten czas jest święty. Wspieraj dziecko a nie wyręczaj. Nie przerywaj mu, nie wołaj do telefonu, wyłącz wszelkie źródła dźwięku, żeby mógł się lepiej skoncentrować w szkole. Niech dziecko widzi, że traktujesz ten czas bardzo poważnie. Jeśli dziecko potrzebuje pomocy bądź przy nim.

2.                  Ustalić jasny, niezmienny harmonogram dnia.

Ważna jest dobra organizacja pracy i czas odpoczynku. Zanim przystąpicie do pracy należy przejrzeć zadania przesłane przez nauczycieli i ustalić kroki działania. Nie róbcie wszystkiego na raz. Każdy potrzebuje odpoczynki i przerwy w pracy.

3.                  Zadbać o higienę pracy i spokojną atmosferę.

Odpowiednio przygotujcie miejsce nauki. Należy usunąć/wyciszyć tzw. rozpraszacze – tv, telefony itp.

4.                  Wszystkie dzieci w domu powinny uczyć się w tym samym czasie.

Niech żadne wtedy nie ogląda telewizji i nie gra na komputerze. To podstawowy błąd rodziców: pozwolić, by jedno z dzieci się bawiło, gdy drugie się uczy. Jeśli w domu są małe dzieci, należy zorganizować im opiekę w innym pokoju.

5.                  Skupiać się na sukcesach a nie porażkach.

Jeśli dziecko ma ogromne problemy z jednym przedmiotem, zachęć je, by na lodówce pojawiła się kartka: „Co już umiem”. Codziennie przed snem zapiszcie na niej to, czego dziś dziecko się dobrze nauczyło oraz to, w czym już jest kompetentne. Nawet jeśli to będą tylko dwie daty lub cztery słówka czy jedna definicja. Zwróć uwagę dziecka, jak szybko kartka się zapełniała, o ile stał się mądrzejszy przez te kilka dni.

6.                  Chwalić i nagradzać dziecko za prawdziwy wysiłek i upór.

Najlepszą nagrodą dla dziecka jest czas spędzony z rodzicami. Umówcie się, że po skończeniu nauki np. zagracie razem w grę planszową lub upieczecie coś wspólnie w kuchni.

Pamiętajcie, że w czasie nauki nie jesteście sami! Zawsze można skontaktować się ze swoimi nauczycielami, wychowawcą, pedagogiem i psychologiem szkolnym. Jesteśmy tu i służymy pomocą!

 

Kluczem do sukcesu jest miłość i akceptacja!!!

Najważniejszą sprawą w zakresie motywowania dzieci do nauki jest ich akceptacja przez rodziców, bez względu na to, co dziecko robi czy jak się zachowuje. Dziecko, które wyrasta w atmosferze akceptacji, poczuciu, że jest kochane i szanowane, łatwiej przyjmie nasz punkt widzenia. Dziecko, który nabierze wiary i pewności siebie, łatwiej pokona problemy i chętniej będzie stawiało czoła przeciwnościom.

Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu?

Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu?

 

Po zamknięciu szkół gorącym tematem stała się nauka w domu. W tej domowej edukacji ważne jest pozostanie w kontakcie z ludźmi – wirtualne spotkania z nauczycielami i kolegami
z klasy łagodzą poczucie izolacji. Ważne jest zachowanie pewnego rytmu, planu dnia, odniesienia do znanej rzeczywistości (nauka przede wszystkim w godzinach przedpołudniowych). To daje poczucie bezpieczeństwa. Ważne jest też, żeby dzieci miały swoje zajęcia w czasie, kiedy rodzice pracują, nawet jeśli pracują w drugim pokoju, to jednak muszą się na tej pracy skoncentrować. Nauka sama w sobie, poszerzanie wiedzy na miarę możliwości w tych niecodziennych okolicznościach – jest ważne, ale nie powinno być jedynym, ani nawet najważniejszym celem szkoły w domu.

Na atmosferę do nauki wpływa NASTAWIENIE RODZICÓW DO SZKOŁY I EDUKACJI. Im bardziej rodzice wspierają dziecko w nauce, tym lepsza jest atmosfera do uczenia się.

Często opiekunowie nie zdają sobie sprawy, jak ważne jest, by stworzyć dziecku dobre warunki do nauki
w domu. Zachęcam do przeczytania poniższego tekstu i sprawdzenia, czy robimy wszystko tak, jak należy, czy może warto coś zmienić:

 

1.      Kluczowy dla pracy mózgu jest wypoczynek i sen

2.      Aby nauka była efektywna, ważne jest wysypianie się (7-8 GODZIN SNU NA DOBĘ w porze nocnej).

3.      Przede wszystkim należy wybrać odpowiedni czas do nauki (najlepiej RANKIEM, gdy umysł nie jest zmęczony po całym dniu).

4.      Należy zadbać, by dziecko miało swój KĄCIK DO NAUKI, najlepiej z własnym biurkiem
i krzesłem przystosowanym do wzrostu dziecka.

5.      Ważne jest DOBRE OŚWIETLENIE. Światło powinno padać z lewej strony, gdy dziecko jest praworęczne, a z prawej gdy dziecko jest leworęczne. Oświetlenie elektryczne nie może być zbyt słabe, nie może też być zbyt jaskrawe. Jest to bardzo ważne, gdyż czytając w złych warunkach męczą się oczy, co źle wpływa na jakość nauki. 

6.      Na biurku powinien panować PORZĄDEK, znajdować się na nim powinny tylko rzeczy aktualnie potrzebne do wykonywania pracy. W sytuacji zdalnej nauki może to być także telefon czy komputer, w którym są uruchomione tylko i wyłącznie aplikacje, konieczne do wykonywania zadań.

7.      Jeśli dziecko pracuje przy komputerze, należy zadbać o to, by jego oczy znajdowały się w odległości 45-75 CM OD MONITORA.

8.      W pokoju nie może być duszno ani zbyt gorąco, optymalna temperatura to ok. 20 – 21°C. Należy zapewnić DOSTĘP ŚWIEŻEGO POWIETRZA (otwieranie okna).

9.      Zanim dziecko zasiądzie do zeszytów, warto zadbać, by nic go nie rozpraszało: należy wyłączyć telewizor, radio, zamknąć drzwi do pokoju, sprawdzić, czy nie dochodzą z innych pomieszczeń np. odgłosy świetnie bawiącego się rodzeństwa. Im mniej będzie dookoła rozpraszających bodźców, tym lepiej. Pamiętaj w pomieszczeniu w którym dziecko się uczy powinna panować CISZA.

10.  Nie wolno dziecku przeszkadzać ani pozwalać, by robiło to rodzeństwo.

11.  Nie należy spodziewać się, że dziecko będzie odrabiać zadania np. dwie godziny bez przerwy. Gdy się zmęczy nauką, jego koncentracja osłabnie. Najlepiej jest, by robiło w czasie uczenia krótkie 10-15-MINUTOWE PRZERWY np. na zrobienie herbaty, kilka ćwiczeń gimnastycznych czy inną mało absorbującą aktywność – pamiętaj, nie może to być nic, od czego będzie je trudno oderwać. 

12.  Rodzic powinien być gotowy do pomocy, jeśli dziecko jej potrzebuje. Nie należy naciskać jednak, jeśli o to nie prosi. Czasem lepiej je zostawić, by rozwiązało problem samo.

13.  Warto dyskretnie SPRAWDZAĆ, czy dziecko rzeczywiście się uczy.

14.  Należy pamiętać o jeszcze jednym potężnym narzędziu - POCHWAŁA ZA ZROBIONE ZADANIA skutecznie dodaje dziecku skrzydeł.

 

Można ustalić coś w rodzaju domowego planu lekcji - naradzić się wspólnie z dziećmi, nie przyjmować na siebie roli nauczyciela, ale wspólnie poszukać ciekawych źródeł wiedzy, zaplanować czas, włączyć dzieci w ten proces kryzysowego zarządzania domem. To też je czegoś nauczy. Proponujemy  zacząć od wspólnego z dziećmi przejrzenia zasobów internetu i wybrania tych, z których będzie ono mogło korzystać. Oto strony i serwisy, które mogą być pomocne w zorganizowaniu edukacji w domu:

 

Nauka po polsku

®    Khan Academy – krótkie filmy wyjaśniają poszczególne zagadnienia z zakresu matematyki, biologii, fizyki, chemii, sztuki czy programowania, które potem można przećwiczyć w zadaniach online. Rozwiązując zadania zdobywa się wirtualne trofea.

®    Pi-Stacja – tu również znajdziecie krótkie wideo-tutoriale matematyczne, obejmujące cały zakres podstawy programowej z matematyki dla szkoły podstawowej. Do poszczególnych tematów są też przygotowane zadania i ćwiczenia online.

®    Baza wiedzy fundacji Adamed SmartUp – wideo i nie tylko – popularyzatorzy nauki prezentują rozmaite tematy z dziedziny biologii, chemii i fizyki.

®    Pan Belfer – wideo-lekcje chemii nagrane przez przebojowego nauczyciela Dawida Łasińskiego. Zgodne z podstawą programową.

®    Mówiąc inaczej – kanał YouTube o języku polskim i jego subtelnościach.

®    Uniwersytet Dzieci – kanał na YouTube Fundacji Uniwersytet Dzieci zawiera filmy z zakresu edukacji przyrodniczej, społecznej, technologicznej, ale jest tu te sporo materiałów o emocjach
i radzeniu sobie z nimi oraz takich, które pomogą dzieciom zyskać większą samoświadomość.

®    Crazy Nauka – największy polski popularnonaukowy blog, gdzie znajdziecie wiele artykułów na różne naukowe tematy. Rzetelna wiedza, żadnych plotek, czy mitów. Godne zaufania źródło, które warto pokazać dzieciom, przy okazji można przegadać temat weryfikowania informacji i odróżniania faktów od mitów – ten temat też poruszają autorzy Crazy Nauki.

 

Platformy do ćwiczeń online

®    QuizMe – można wykorzystać do zabawy w sprawdzanie wiedzy z wielu dziedzin – m.in. geografii, astronomii, chemii, fizyki, języków (polskiego i obcych). To serwis pełen quizów, testów
i łamigłówek.

®    Matlandia – dla uczniów klas 4-8. Ten serwis dostępny jest odpłatnie, roczny abonament to koszt 27 zł. Są tu rozmaite zadania dostosowane do podstawy programowej. Zaletą jest grafika i animacje.

®    Władcy Słów – taka Matlandia, tylko w zakresie języka polskiego. Dużo różnorodnych ćwiczeń online w ciekawej szacie graficznej. Roczny abonament to również 27 zł.

®    Histlandia – tego samego wydawcy, co Matlandia i Władcy Słów. 65 animowanych ćwiczeń uzupełniających z historii dla uczniów szkoły podstawowej.

Nauka angielskiego

®    Arlena Witt, której kanał na YouTube subskrybuje prawie pół miliona widzów, uczy języka angielskiego – gramatyki, słówek i omijania językowych pułapek.

®    BBC Learning English –  brytyjska telewizja publiczna BBC przygotowała mnóstwo materiałów do nauki języka – na wielu poziomach zaawansowania. Gramatyka, słownictwo, angielski praktycznie, angielski w minutę – do wyboru, do koloru i dla każdego coś fajnego.

 

Źródła:

·         https://zwierciadlo.pl/parenting/edukacja-dziecko/jak-skutecznie-pomoc-dziecku-odrabiac-lekcje

·         Kołakowski Artur, Pisula Agnieszka  „Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna”, wyd. GWP, Sopot 2017.

·         https://polki.pl/rodzina/nastolatki,czy-wiesz-jak-stworzyc-sobie-dobre-warunki-do-uczenia-sie,10314684,artykul.html

·         https://wspolczesna.pl/odpowiednie-warunki-do-nauki/ar/5705470

·         https://www.juniorowo.pl/nauka-w-domu-nie-dajmy-sie-zwariowac/

·         https://www.juniorowo.pl/szkola-zamknieta-jak-dzieci-moga-uczyc-sie-w-domu-20-internetowych-zrodel-wiedzy-ktore-mozesz-wykorzystac/