wydarzenia

UWAGA KONKURS PLASTYCZNY !!!!

 

Zapraszamy uczniów klas 1-3 do udziału w konkursie plastycznym ,,Złota polska jesień”. Prace wykonane dowolną techniką plastyczną należy dostarczyć do 4.11.2021 do sali nr 4. Regulamin w załączeniu.

 

 

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

 

,,Złota polska jesień”

 

 

 

 § 1 Cele konkursu:

 

 1. Zachęcenie dzieci  do czynnego zainteresowania się tematyką przyrodniczą, do obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie, oraz do twórczego rozwijania wrażliwości i wyobraźni.

 

2. Rozwijanie samodzielności oraz dziecięcych umiejętności plastycznych.

 

§ 2 Organizator konkursu:

 

1. Organizatorem jest Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Ciechowie.

 

2. Osobami  upoważnionymi  do udzielania informacji na temat konkursu są Joanna Łabatczyk i Natalia Kołodziej.

 

§ 3 Założenia organizacyjne:

 

1.Konkurs skierowany jest do dzieci z klas I-III uczęszczających do szkoły Podstawowej w Ciechowie.

 

2.Termin zakończenia konkursu: 4.11.2021 r.

 

3. Prace plastyczne powinny być wykonane dowolną techniką plastyczną z wykorzystaniem różnorodnych materiałów.

 

4. Tematyka prac powinna obejmować: - pomysł na ukazanie kolorowej polskiej jesieni

 

5. Autorzy prac konkursowych wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm§

 

§4 Ocena prac konkursowych:

 

1. Prace należy składać u Pani Joanny Łabatczyk w sali numer 4 z dopiskiem -konkurs plastyczny. Praca powinna zawierać informację: imię i nazwisko autora, klasa.

 

2. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Kapituła Konkursowa w składzie:  Mały Samorząd Uczniowski oraz Joanna Łabatczyk i Natalia Kołodziej

 

3. Kryteria oceny:

 

1) estetyka pracy

 

 2) trafność doboru tematu pracy

 

3) oryginalność

 

 § 5 Ogłoszenie wyników Konkursu

 

 

 

 1.Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły a prace zostaną wywieszone w szkole.

 

 

 

Europejski Dzień Języków Obcych

8 października odbył się w naszej szkole Europejski Dzień Języków Obcych. Uczniowie klas 4-8 przebrali się w kolorowe stroje, które symbolizowały barwy krajów europejskich. Każda klasa miała za zadanie nie tylko przebrać się w barwy flagi danego kraju ale także przygotować plakat dotyczący przydzielonego im państwa. W tym dniu odbył się także konkurs wiedzy o językach, w którym to uczniowie zmierzyli się z dość trudnymi pytaniami dotyczącymi języków obcych, na przykład: Ile języków używa się na świecie? czy Kto stworzył język Esperanto? Dodatkowo na lekcjach języków obcych nauczyciele zabrali uczniów na wirtualne wycieczki po stolicach Europy. Na zajęciach z języka angielskiego uczniowie zwiedzali Londyn, natomiast na języku niemieckim Berlin. Uczniowie klas młodszych także świętowali Europejski Dzień Języków Obcych, kolorowali oni flagi państw Unii Europejskiej oraz musieli odszukać nazwy stolic tych krajów. Na lekcjach uczniowie przenieśli się wirtualnie do Londynu gdzie zwiedzali Pałac Buckingham czyli oficjalną rezydencję królowej Elżbiety II.
 

Święto Drzewa

 

Z okazji zbliżającego się Święta Drzewa 7 października uczniowie klas piątych wraz z nauczycielami przedmiotów przyrodniczych wzięli udział w trzeciej ogólnopolskiej akcji #sadziMy z parą prezydencką, której celem jest uwrażliwienie na piękno i konieczność poszanowania otaczającej nas przyrody, a także uświadomienie młodemu pokoleniu roli, jaką w życiu człowieka i zwierząt odgrywa las. Dzieci na terenie szkolnego ogrodu posadziły sadzonki kilku gatunków drzew, m. in. świerka, jodły, dębu, klonu oraz lipy, dowiedziały się również o wymaganiach poszczególnych gatunków drzew oraz sposobie pielęgnacji sadzonek.

 

Szkolny Klub Wolontariatu

 

Szkolny Klub Wolontariatu czeka właśnie na ciebie!

 

W naszej szkole funkcjonuje Szkolny Klub Wolontariatu.

Koordynatorami są:

W klasach 1-3 p. Natalia Kołodziej, w klasach 4-8 p. Urszula  Amroży. Zachęcamy do włączenia się w działania Klubu. Przewidziane projekty na ten rok szkolny to m.in.:

  1. Udział w akcji Szkoły dla nadziei-zbiórka plastikowych nakrętek od butelek, środków czystości i kosmetyków dla podopiecznych Przylądka Nadziei we Wrocławiu.
  2. przygotowanie ulotek  zawierających miłe słowa, pełne życzliwości i rozdanie ich uczniom z okazji Międzynarodowy Dzień Życzliwości – 21.11
  3. Przygotowanie kartek świątecznych dla podopiecznych DPS

Zapraszamy też do zapoznania się z gazetką w holu szkoły, na której będą umieszczone informacje o działalności Klubu.

Poprzedni rok szkolny zakończyliśmy zbiórką artykułów  szkolnych dla dzieci ze średzkiej Wielofunkcyjnej Placówki  Opiekuńczo-Wychowawczej. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w zbiórkę.

 

Z kulturą mi do twarzy

 

Nasza szkoła przystąpiła do  Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego "Z kulturą mi do twarzy" II EDYCJA.

Cele projektu to między innymi:

·         wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

·         wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;

·         formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób.

Projekt polega na tym ,że uczniowie łącznie muszą wykonać 20 zadań z 4 modułów (MODUŁ I – W KRAINIE MUZ, MODUŁ II – TU JEST MOJE MIEJSCE, MODUŁ III – KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ, MODUŁ IV – KULTURY ŚWIATA) Zadania są zróżnicowane i dostosowane do wieku i możliwości dzieci.

W projekcie biorą udział zarówno uczniowie z klas 1-3 jak i starsze. Dzięki niemu uczniowie mogą wykazać się kreatywnością, utrwalić zasady  kulturalnego zachowania w miejscach publicznych. poznać swoją małą ojczyznę, zapoznać się z informacjami o innych kulturach.