Zajęcia z pierwszej pomocy - klasa 8a

14 marca uczniowie klasy 8a brali udział w pokazach, będących jednocześnie szkoleniem z zakresu pierwszej pomocy. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej odwiedziliśmy w składzie: Zuzia, Magda, Wiktor i Szymon. W pełnym reżimie sanitarnym, ratownicy zademonstrowali nam wiele symulacji akcji ratowniczych, wytłumaczyli jak w różnych sytuacjach wykorzystać podstawowy sprzęt medyczny oraz zapoznali nas z obowiązującymi procedurami i wytycznymi z zakresu udzielenia pierwszej pomocy w różnych sytuacjach. Każdy blok tematyczny poprzedzony był krótkim wykładem, a następnie sami mogliśmy spróbować swych sił. Pokazy składały się przede wszystkim z ćwiczeń praktycznych i pozorowanych akcji ratunkowych. Zostaliśmy zapoznani z następującą tematyką:

1.Wzywanie pomocy

2.Ocena stanu poszkodowanego

3.Postępowanie podczas zasłabnięcia i utraty przytomności

4.Układanie poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej

5.Resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej

6.Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dziecka

7.Resuscytacja krążeniowo-oddechowa niemowlęcia

8.Resuscytacja z zastosowaniem AED

9.Usuwanie ciała obcego z dróg oddechowych dziecka

10.Usuwanie ciała obcego z dróg oddechowych niemowlęcia

11.Wstęp do pierwszej pomocy w zranieniach, skaleczeniach i ranach

12.Pierwsza pomoc w złamaniach, zwichnięciach, skręceniach (zastosowanie szyn Kramera)

13.Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Takie zajęcia pozwolą nam poszerzyć wiedzę, umiejętności udzielenia wsparcia i pomocy poszkodowanemu, tak aby zminimalizować negatywne następstwa, zanim możliwe będzie udzielnie specjalistycznej pomocy medycznej przez wykwalifikowane służby. Szkolenie było dla nas ciekawe tym bardziej, że część z pozorowanych zdarzeń odnosiło się do sytuacji możliwych i prawdopodobnych w naszym otoczeniu, w tym w szkole i domu. Im więcej praktyki tym lepsze działanie i mniej strachu przed udzielaniem komuś pierwszej pomocy. Tematy poruszane na szkoleniu były dla nas ciekawe, gdyż pomogły nam utrwalić wiadomości zdobyte na lekcjach EDB i będziemy mogli prawidłowo udzielić pomocy innym osobom.

Zajęcia były prowadzone ciekawie, z dużym zaangażowaniem, świetnym kontakcie ze szkolącymi. Po ich zakończeniu otrzymaliśmy zaświadczenia w formie imiennego certyfikatu, potwierdzającego udział w pokazach-szkoleniu.

   

Więcej zdjęć w zakładce: Galeria