"Healthy food" konkurs plastyczno-językowy

 

Zapraszamy wszystkie dzieci klas 1-3 do udziału w konkursie  plastyczno –językowym 

 

Healthy food – jemy kolorowo ale zdrowo

 

Praca może być wykonana:

1. Dowolną techniką plastyczną

2. Format A4

3. Tematyka prac powinna obejmować  pomysł na przekazanie wiedzy o zdrowym żywieniu wraz z opisem zdrowych produktów w języku angielskim.

 

Prace plastyczne należy składać do 19.03.2021 w Sali numer 4 do pani Asi

Organizatorzy : Joanna Łabatczyk, Maciej Jakubów, Natalia Kołodziej

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Healthy food – jemy kolorowo ale zdrowo”

§ 1 Cele konkursu:

1. Zachęcenie dzieci  do czynnego zainteresowania się tematyką zdrowego żywienia oraz do pogłębienie znajomości słów związanych ze zdrowym odżywianiem w języku angielskim.

2. Popularyzowanie wiedzy o żywności oraz o jej wpływie na zdrowie.

3. Rozwijanie samodzielności oraz dziecięcych umiejętności plastycznych.

4. Poszerzanie słownictwa w języku angielskim. 

§ 2 Organizator konkursu:

1. Organizatorem jest Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Ciechowie.

2. Osobami  upoważnionymi  do udzielania informacji na temat konkursu są Maciej Jakubów i Joanna Łabatczyk. 

§ 3 Założenia organizacyjne:

1.Konkurs skierowany jest do dzieci z klas I-III uczęszczających do szkoły Podstawowej w Ciechowie.

2.Termin zakończenia konkursu: 19.03.2021 r.

3. Prace plastyczne powinny być wykonane wybraną techniką plastyczną: farby, kredki, flamastry na papierze w formacie A4.

4. Tematyka prac powinna obejmować: - pomysł na przekazanie wiedzy o zdrowym żywieniu wraz z opisem zdrowych produktów w języku angielskim.

5. Autorzy prac konkursowych wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. Zm).

§4 Ocena prac konkursowych

1. Prace należy składać u Pani Joanny Łabatczyk w sali numer 4 z dopiskiem Konkurs „Healthy food”. Praca powinna zawierać informację: imię i nazwisko autora, klasa.

2. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Kapituła Konkursowa w składzie:  Joanna Łabatczyk, Maciej Jakubów, Natalia Kołodziej.

3. Kryteria oceny:

1) poprawność merytoryczna i językowa

2) trafność doboru tematu pracy

3) oryginalność 

§ 5 Ogłoszenie wyników Konkursu

1.Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły a prace zostaną wywieszone w szkole.

2. W każdej klasie zostanie wyłonionych troje laureatów, którzy zostaną nagrodzeni dyplomem oraz oceną Wspaniale z języka angielskiego, pozostałe osoby biorące udział w konkursie otrzymają dodatkowy plus za aktywność.