szkoła z klasą 2.0

 

Głównym celem projektu „Szkoła z klasą 2.0” jest wspólne wypracowanie  nauczycieli i uczniów zasad  korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach. Realizowanie wraz z uczniami projektów edukacyjnych z wykorzystaniem takich technologii, rozwijających umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Program jest realizowany w ramach prowadzonej od ośmiu lat” akcji „Szkoła z klasą”.

1. Kodeks 2.0 – debata klasowa i szkolna.

 

Zadaniem uczestników jest opracowanie, przetestowanie i wprowadzenie w życie zasad korzystania z technologii komunikacyjno-informacyjnych w nauczaniu i uczeniu się.

W tym celu zostały zorganizowane debaty klasowe na temat Kodeksu 2.0. Przedstawiciele całej społeczności szkolnej wzięli też udział w debacie ogólnoszkolnej, gdzie zaprezentowano wypracowany podczas debaty klasowej punkt widzenia.

Relacja z debaty szkolnej.

Debata szkolna odbyła się 18.01.2011r w naszym Gimnazjum przy Zespole Szkół w Ciechowie.

W debacie brało udział trzech nauczycieli uczestniczących w programie Szkoła z klasą 2.0, jak również chętny nauczyciel zaproszony do współpracy nie uczestniczący w programie oraz dyrektor i wicedyrektor szkoły. Uczestnikami dyskusji byli uczniowie, którzy wcześniej pracowali nad pomysłami w klasach podczas debat klasowych – 12 osób oraz chętni uczniowie z różnych klas naszego gimnazjum – 40 osób. Zaproszeni zostali również uczniowie klasy IV szkoły podstawowej, którzy przyglądali się debacie i chętnie zabierali głos.

Przygotowaniem debaty od strony organizacyjnej zajął się koordynator programu, została wybrana i przygotowana sala, w której uczestnicy dyskusji siedzieli przy stolikach ustawionych w podkowę. W centralnym punkcie sali przygotowany został stolik z laptopem, przy którym uczennica pełniąca funkcję sekretarza zapisywała spostrzeżenia i wnioski uczestników debaty. O przeprowadzenie debaty została poproszona nauczycielka języka polskiego, rozdzielono wcześniej przygotowane materiały pomiędzy uczniów, którzy pracowali nad pomysłami podczas debat klasowych. W trakcie dyskusji uczniowie i nauczyciele zastanawiali się, jak szkoła do tej pory wykorzystuje TIK, co robi dobrze, a co warto zmodyfikować. Dobre praktyki dotyczące TIK, które są już stosowane w naszej szkole to między innymi:

 • na lekcjach informatyki pracujemy w skupieniu ciszy, słuchamy poleceń nauczyciela;
 • korzystamy tylko ze stron sprawdzonych, poleconych przez nauczyciela;
 • obsługujemy tylko te programy, które są zainstalowane w szkole;
 • nie podłączamy swoich urządzeń USB do komputerów szkolnych bez zgody nauczyciela;
 • nie używamy wulgaryzmów w sieci;
 • nie podajemy swoich danych osobowych;
 • nie przywłaszczamy cudzych prac w sieci;
 • ściągamy tylko pliki sprawdzone;
 • korzystając z Internetu, podajemy źródło i autora ściągniętych materiałów;
 • nauczyciele nie podają swoich prywatnych numerów telefonu;
 • korzystając z Internetu jesteśmy świadomi tego, iż w sieci jest wiele niebezpieczeństw;
 • na lekcjach informatyki nie wchodzimy na portale społecznościowe, ponieważ komputery szkolne służą do celów naukowych;

Nad przebiegiem debaty czuwał koordynator programu.

Forma debaty- dyskusja nieformalna.

Tematy do dyskusji zostały podzielone pomiędzy uczestników debaty zgodnie z siedmioma wątkami naszego Kodeksu.

 1. Uczę się z TIK – Ia GM
 2. Z informacji korzystam samodzielnie i krytycznie – Ib GM
 3. Nie kradnę i nie daję się okraść – IIa GM
 4. Komunikuję się za pomocą TIK – IIb GM
 5. Sensownie korzystam z komputera – IIIa GM
 6. Jestem bezpieczny w sieci – IIIb GM
 7. TIK uczę dorosłych – wszyscy uczestnicy

Podczas debaty głos zabierali wszyscy uczestnicy debaty. Uczniowie chętnie wyrażali swoje opinie i spostrzeżenia na dany temat, aktywnie uczestniczyli w debacie. Uczniowie wyrażali poglądy na temat sposobów wykorzystywania TIK w swojej edukacji, form komunikacji w sieci, bezpieczeństwa podczas poruszania się w Internecie. Podawali swoje pomysły, jak sensownie korzystać z komputera, jak być bezpiecznym w sieci. Kontrowersyjne okazało się korzystanie z portali społecznościowych, uczniowie mieli na ten temat różne poglądy, którymi się dzielili i które argumentowali. Sporna była również kwestia komunikacji w szkole miedzy nauczycielami, nauczycieli z uczniami oraz szkoły z rodzicami.

Uczniowie na koniec debaty wyciągnęli wnioski ze swej dyskusji i decydowali wspólnie o zapisie kolejnych punktów kodeksu.

WNIOSKI:

Postanowiono, iż każdy uczeń powinien zapoznać się z Netykietą, aby móc właściwie i bezpiecznie poruszać się w sieci. Kolejny wniosek dotyczył szkolnej strony internetowej, którą postanowiono rozbudować, np. umieszczając wydania gazetki szkolnej, dodając informacje na temat sukcesów uczniów w konkursach i zawodach sportowych. Padła również propozycja zorganizowania internetowych kursów dla rodziców i nauczycieli, które poprowadziliby uczniowie. Sprzyjałoby to na pewno integracji, wymianie pomysłów, współpracy.

 

Wypracowana podczas debaty szkolnej wersja Kodeksu 2.0.

 

Szkolny KODEKS 2.0

 

 1.  Uczymy się oprogramowania wykorzystywanego w szkole, bo przyda nam się to również w sytuacjach pozaszkolnych.
 2. Korzystamy  ze sprawdzonych stron internetowych, poleconych  przez nauczyciela.
 3. Wykorzystujemy wiedzę z Internetu, zawsze zaznaczając, jakie jest źródło materiału i kto jest jego autorem.
 4. Wyłączamy telefony komórkowe uczniów i nauczycieli podczas lekcji. 
 5. Wykorzystujemy TIK do komunikacji w miedzy nauczycielami, nauczycielami a  uczniami oraz szkoły z rodzicami (specjalne adresy mailowe przeznaczone do tego typu kontaktu).
 6. Znamy i przestrzegamy zasady netykiety!
 7. Korzystamy z komputerów w czasie przerwy w obecności nauczyciela, zgodnie z regulaminem.
 8. Organizujemy debaty, burze mózgów na temat TIK przeprowadzane przy udziale dorosłych.
 9. Prowadzimy zajęcia z TIK dla  swoich rodziców oraz chętnych nauczycieli.
 10. Jesteśmy odpowiedzialni za powierzony sprzęt.

 

2. Zadanie TIK

 

Zadanie TIK służyło praktycznemu przetestowaniu i zastosowaniu jednej z zasad Kodeksu 2.0, wypracowanych podczas dyskusji w klasie i szkole. Miało ono pomóc uczniom opanować lub utrwalić wybrane umiejętności odnoszące się do zasad Kodeksu.  Zostało zrealizowane w I semestrze, po debacie klasowej.

 

 

Plan zadania TIK.

Realizując zadanie TIK, zamierzam przeprowadzić miniprojekt uczniowski pt: „Matematyczny kurs internetowy”.

Zadanie realizować będzie grupa chętnych uczniów klasy III Gm, którzy będą chcieli poszerzyć i utrwalić swoje wiadomości i umiejętności matematyczne. Celem kursu będzie przetestowanie jednej z zasad naszego kodeksu – komputery pod ręką – nauczyciel z uczniem porozumiewa się drogą mailową. Uczniowie będą uczestnikami kursu, natomiast nauczyciel będzie pełnił rolę prowadzącego i osoby nadzorującej przebieg kursu.

Etapy zadania:

 1. Każdy uczestnik kursu otrzyma pakiet materiałów dotyczących omawianego podczas kursu zagadnienia.
 2. Po zapoznaniu się z materiałami uczniowie rozwiązują zadania i udzielają odpowiedzi na pytania nauczyciela.
 3. W razie jakichkolwiek wątpliwości czy pytań, uczestnicy mogą zwróci się o pomoc do prowadzącego lub wymieniać się doświadczeniami z innymi uczestnikami kursu.
 4. Komunikacja nauczyciel – uczeń odbywa się drogą mailową.

 

Temat1: Poznanie metody wyznaczników do rozwiązywania układów równań z dwiema niewiadomymi.

Temat 2: Algorytm postępowania w celu określenia rodzaju układu równań liniowych.

Problem do rozwiązania: Czy komputer potrafi rozwiązać układ równań?

Narzędzia TIK: Programy Microsoft Word, arkusz kalkulacyjny programu Microsoft Excel.

CEL OGÓLNY: Przygotowanie uczniów do wykorzystania matematyki w różnych dziedzinach kształcenia szkolnego oraz życia codziennego; budowanie modeli matematycznych dla konkretnych sytuacji, czyli przygotowanie uczniów do wykorzystywania matematyki jako języka do opisywania, wyjaśniania, interpretowania, porozumiewania się i przewidywania spraw pozamatematycznych. Jak również:

 • umiejętne wykorzystywanie możliwości programu arkusz kalkulacyjny w zdobywaniu wiedzy matematycznej,
 • wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do rozwiązywania układów równań z dwiema niewiadomymi,
 • komunikowanie się nauczyciela z uczniami drogą mailową.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

UCZEŃ UMIE:

 • rozwiązać układ równań z dwiema niewiadomymi metodą wyznaczników,
 • wskazać przydatność metody wyznaczników ze względu na łatwość napisania do niej algorytmu,
 • określić rodzaj układu ze względu na jego rozwiązanie (układ oznaczony, nieoznaczony, sprzeczny),
 • rozwija umiejętność tworzenia algorytmu, toku rozwiązywania zadań.

UCZEŃ POWINIEN UMIEĆ:

 • korzystać z funkcji w programie Excel takich jak: „wyznacznik macierzy”, „Jeżeli ...”.

 

3. Projekt edukacyjny z TIK.

 

Zrealizowanie projektu edukacyjnego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) to zadanie dla uczniów i nauczycieli w II semestrze.

Każdy nauczyciel wraz z grupą uczniów (całą klasą, kółkiem zainteresowań, grupą chętnych) zaplanował, realizuje i zaprezentuje na szkolnym festiwalu projekt.

Projekty dotyczą dowolnej dziedziny i są realizowane na każdym przedmiocie. TIK ma pomóc w realizacji projektu – być narzędziem wykorzystanym przez uczniów.

 

4.  Decyzja o przyjęciu Kodeksu i prezentacja na festiwalu szkolnym.

Pod koniec II semestru Zespół Nauczycieli 2.0 zbierze się na spotkaniu roboczym i zastanowi się, czy i jakie modyfikacje należałoby wprowadzić do Szkolnego Kodeksu. Uwzględni uwagi zgłoszone przez uczniów oraz swoje własne refleksje z pracy z uczniami. Koordynator przedstawi wszystkim nauczycielom wnioski Zespołu dotyczące ewentualnych modyfikacji czy uzupełnień, a także propozycje innych działań, które będzie trzeba podjąć w następnym roku szkolnym. Rada Pedagogiczna przyjmie ostateczną wersję Kodeksu.

                                                                       Opracowała Ewa Adamiak